تبلیغات
پایگاه شهید سید مصطفی خمینی - بیلید اینگونه باشیم...

چنان جنگم ز عشقت تا شهادت

که صد لیلی برند بر تو حسادت